softprojekt  > produkty a riešenia  > intranet  

Intranet

Všeobecný popis

Intranet je v podstate informačný server vnútri organizácie, slúžiaci ako spoločný zdroj informácií. Podobne ako bežné webové lokality je postavený na internetových technológiách s tým rozdielom, že má iné ciele a špecifiká a preto si jeho tvorba vyžaduje osobitný prístup. Jedným z výsledných efektov dobre navrhnutého a zrealizovaného intranetu je zjednodušenie a zefektívnenie získavania informácií, zdieľanie vedomostí, schopnosť rýchlejšieho rozhodovania a zvýšenie produktivity práce. Vzhľadom na svoju povahu sa intranet používa najmä na:
 • zdieľanie a distribúciu informácii v rámci organizácie ( informácie týkajúce sa celej organizácie, prehľady, príručky, študijné materiály, cenníky..)
 • informácie jednotlivých organizačných jednotiek ( zápisnice z porád, plány projektov, obchodné výsledky...)
 • pred pripravené dotazy z databáz
 • vnútroorganizačnú komunikáciu ( diskusné fóra, priama komunikácia v skupine, návrhy a pripomienky...)
 • distribuované vykonávanie funkcií ( modifikovanie adresárov, zoznamov, informácií o zamestnancoch...)
 • podpora pre fázové spracovávanie úloh - Workflow ( plánovanie dovoleniek zamestnancom a ich schvaľovanie nadriadeným, postupné vypĺňanie administratívnych formulárov zodpovednými pracovníkmi, tvorba komplexných prehľadov...)
Zavedenie technológie www do informačného systému organizácie prináša finančné úspory a zvýšenie produktivity práce. Finančné úspory vyplývajú:
 • z redukcie zaškoľovania pracovníkov na softvérové prostredie, pretože toto prostredie je uniformné pri vykonávaní všetkých operácií,
 • z nižšieho tlaku na upgrade databázových systémov, pretože rozhranie medzi používateľom a informačným systémom je prakticky nezávislé od použitého DBMS,
 • nie je potreba zakúpenia a neraz nákladného inštalovania užívateľského softvéru, pretože všetko sa vykonáva prostredníctvom univerzálneho web prehliadača,
 • redukovania papierových dotazníkov a rozsiahlych tlačových výstupov.
Zvýšenie produktivity práce zamestnancov pracujúcich so systémom je odôvodnené:
 • zvýšené používanie kľúčových obchodných informácií má pozitívny okamžitý dopad na výkonných pracovníkov,
 • znížením chybovosti údajov v databáze z dôvodu zvýšenia ich kontroly a jednoduchosti oznamovania týchto chýb,
 • databázový administrátori sa môžu viac sústrediť na softvér z dôvodu odbremenenia pri podpore používateľov,
 • prístupnosť špecializovaných prehľadov, ktoré boli predtým príliš nákladné,
 • menej prestojov z dôvodu upgrade podporných systémov, používatelia si upgrade vôbec nemusia všimnúť, pretože ich rozhranie sa nezmení,
 • používatelia môžu mať aj pod rôznymi operačnými systémami identické používateľské rozhrania s identickým správaním sa,
 • distribúcia softvéru sa stáva rýchlejšou a menej preťažujúcou,
 • zvyšuje sa pocit sebestačnosti u používateľov systému,
 • známejšími sa stávajú štandardné postupy a návyky v organizácii,
 • najlepšie pracovné postupy sa rýchlejšie presadzujú.
Prístup k informáciám, ako aj umožnenie ich zmien poskytovaných web servermi je možné obmedziť viacerými spôsobmi. Zamestnanci firmy, ktorí komunikujú so systémom po lokálnej sieti majú rôzne práva prístupu k jednotlivým službám systému. To je možné zabezpečiť zavedením prístupových hesiel k službám. Na základe autorizovaného prístupu získajú jednotliví užívatelia prístup k informáciám, ktoré sú im určené v takej podobe a forme, v akej ich potrebuje a rozumie im. Prístupové práva a forma informácií sú stanovené pre každého užívateľa a sú zvyčajne odvodené od úrovne riadenia a oddelenia, v ktorom ten ktorý užívateľ pracuje.

Univerzálny informačný portál (UIP)

Naša spoločnosť vyvinula pre túto časť podnikového IS jadro riešenia na báze Oracle technológie. Technologicky je riešenie postavené na báze PL/SQL procedúr uložených v databáze Oracle s použitím PL/SQL Gateway. Princíp činnosti je znázornený na nasledujúcom obrázku:
 1. Oracle HTTP server prijíma požiadavku na požadovaný výstup
 2. Oracle HTTP server presmeruje túto požiadavku na PL/SQL Gateway.
 3. PL/SQL Gateway túto požiadavku pošle ďalej do DB Oracle a podľa konfigurácie DAD deskriptora sa pripojí do konkrétnej DB.
 4. PL/SQL Gateway zavolá PL/SQL procedúru uloženú v DB.
 5. PL/SQL procedúra vygeneruje požadovaný výstup.
 6. Výsledok je vrátený do PL/SQL Gateway
 7. Oracle HTTP server pošle výsledok do klientskeho prehliadača
Robustnosť a bezpečnosť systému je predurčená využitím bezpečnostných prvkov samotnej databázy Oracle, v ktorej sú uložené procedúry a dáta. Prístup k databáze cez WEB prehliadač realizuje Oracle HTTP server, ktorý tiež obsahuje bezpečnostné prvky. Tretiu úroveň bezpečnosti, tvorí autentifikačný modul UIP, ktorý zabezpečuje prihlasovanie a autentifikáciu užívateľov. Na autentifikáciu sa používa prihlasovacie meno a heslo. Po úspešnom prihlásení sa užívateľovi nastavia všetky jeho práva v UIP, nakonfiguruje sa jeho intranetové menu a následné sa toto intranetové menu zobrazí.
UIP je rozdelený do nasledovných modulov:
 • Autentifikačný modul - Overenie zadaného prihlasovacieho mena a hesla. Zároveň zabezpečuje šifrovanie hesiel.
 • Intranetové menu - Dvojúrovňové menu pre rýchly výber aplikácie, linky, dokumentu, zmenu užívateľských nastavení a správu intranetu.
 • Aplikácie - Intranetové aplikácie vyvíjané podľa špecifických potrieb zákazníka. Medzi aplikácie dodávané s jadrom sú "Telefónny zoznam" a "Karta zamestnancov".
 • Linky - Akékoľvek ostatné linky napríklad na internetové stránky a pod.
 • Dokumenty - Všeobecne zdieľané dokumenty umiestnené na serveri.
 • Správa intranetu - Zabezpečuje:
  • Správa menu - Zmeny v 1 a 2 úrovni intranetového menu
  • Správa číselníka práv - Predstavuje práva ako administrátor, užívateľ a pod.
  • Správa objektov - Správa aplikácií, liniek a dokumentov.
  • Správa rolí - Správa práv v rolách.
  • Správa prístupov - Prideľovanie rolí a práv skupinám a užívateľom
  • Správa užívateľov - Správa užívateľov intranetu a odblokovanie konta.
  • Správa skupín - Správa organizačnej štruktúry intranetu, vytváranie skupín a ich podskupín, prideľovanie užívateľov do skupín.
  • Zmena užívateľských nastavení - Zmena hesla a vzhľadu intranetu.
Architektúra UIP je znázornená na nasledujúcom obrázku:
Copyright © Softprojekt Consulting