softprojekt  > produkty a riešenia  

Podnikové informačné systémy

Na úvod Vám ponúkame niekoľko všeobecných úvah o informačných systémoch, o štruktúre a obsahu ich úloh. O tieto myšlienky sa opierame pri analýzach a návrhu našich riešení.
Informačný systém nemožno stotožňovať len so systémom spracovania údajov. Je to systém pozostávajúci z ľudí, pracovných postupov (metodiky), technických a programových prostriedkov, ktorý má zabezpečiť zhromažďovanie, prenos, ukladanie, výber, spracovanie, distribúciu a najmä prezentáciu informácií. Jeho základnou úlohou je zabezpečiť dostatok relevantných, správnych a presných informácií v potrebných termínoch a v požadovanej forme na prípravu rozhodnutí. Dnešná úroveň a možnosti informačných technológií podstatne ovplyvňuje nazeranie na úlohy informačných systémov čo do ich rozsahu ako aj na výber nástrojov, ktorými ich riešiť. Kľúčovú úlohu informácie v riadení podniku či v akejkoľvek inej ľudskej činnosti snáď netreba osobitne zdôrazňovať. Primerané riešenie predpokladá podľa našich skúsenosti správnu identifikáciu informácie ako aj jej priradenie k skupine úloh, ktoré má v informačnom systéme plniť. Samozrejme, že v súvislosti s informáciou sú dôležité nasledujúce atribúty informácie:
 • kvalita informácie v zmysle jej presnosti a relevantnosti
 • včasnosť informácie
 • forma informácie
 • množstvo informácie
Z hľadiska množstva informácii je podstatné aby bolo informácii dostatok, ale nie prebytok. Je teda dôležitá aj štruktúra informácii z hľadiska jej detailnosti alebo naopak úrovne agregácie. Z praxe však poznáme, že správnu štruktúru, obsah a formu informácie je ťažko určiť dopredu. Je to dané predovšetkým tým, že podnikateľské prostredie, v ktorom dnes firmy pôsobia sa neustále mení a množstvo zmien narastá exponenciálnym tempom. Nevieme dopredu stanoviť aký charakter bude mať rozhodovacia úloha, ktorú budeme musieť možno už zajtra riešiť a aké informácie ( v zmysle obsahu a formy ) k tomu budeme potrebovať. Úlohy informačného systému podniku možno rozčleniť nasledovných skupín:
 • Prevádzkové úlohy
 • Transakčné a komunikačné úlohy - virtuálna spoločnosť
 • Informačné úlohy
 • Rozhodovacie úlohy

Prevádzkové úlohy

Jedná sa o úlohy každodenného zaznamenávania, kontroly a ukladania detailných obchodných transakcii. (Pod obchodnými transakciami rozumieme všetky bežné evidenčné procesy, ktoré vznikajú v činnosti firmy, napr. evidencia účtovných dokladov, činnosti pri skladovej evidencii alebo v evidencii výroby a pod.) Tieto úlohy väčšinou plnia transakčné databázové aplikácie architektúry klient - server. Aplikácie automatizujú a zbierajú jednotlivé obchodné transakcie a na viac poskytujú výstupné zostavy, ktoré umožňujú užívateľom sledovať stav jednotlivých transakcii.

Virtuálna spoločnosť

Do tejto skupiny úloh môžeme zaradiť transakčné a komunikačné činnosti so strategickými obchodnými partnermi. Vývoj v oblasti internetových technológii, najmä cenová dostupnosť a bezpečnosť, umožňujú priame zapojenie iných subjektov do obchodných transakcii podniku. Táto oblasť, ktorá býva obvykle označovaná ako e-commerce alebo e-business, umožňuje pomocou WEB technológii realizovať v sieti internet transakcie s dodávateľmi alebo zákazníkmi.

Informačné úlohy

Množstvo informácii v podniku narastá a okamžitá dostupnosť informácii, ktoré sú na viac priebežne aktualizované, prinášajú konkurenčnú výhodu. WEB technológia dnes umožňuje budovanie podnikových informačných serverov (portálov), ktoré sú pomocou univerzálneho nástroja (webového prehliadača) prístupné z ktorejkoľvek pracovnej stanice podnikovej siete. Budovanie podnikových intranetov je rýchlo sa rozvíjajúca sa oblasť informačných technológii, ktorá sa svojou prirodzenosťou stáva alternatívou distribúcie papierových dokumentov v tlačenej podobe.

Rozhodovacie úlohy

Táto skupina úloh má riadiacim pracovníkom poskytnúť v závislosti od aktuálnej rozhodovacej úlohy rôzne pohľady na dáta uložené v informačnom systéme, podporovať ich analýzu a simuláciu rôznych scenárov vývoja. Dátové štruktúry transakčných (prevádzkových) systémov často nevyhovujú požiadavkám na analýzu týchto údajov. Prevádzkové systémy môžu pozostávať z rôznych aplikácii, ktoré je potrebné pri analýze dát spájať a prípadne doplniť o ďalšie zdroje informácii (rôzne externé súbory, napr. plány vo formáte Excel a pod.). Tieto úlohy má plniť koncept dátového skladu, ktorý obsahuje sumarizovaný historický pohľad na dáta z prevádzkových informačných systémov. Na takto uložené dáta je možno uplatniť niektoré zo špecializovaných aplikácii na analýzu dát označovaných ako OLAP (On Line Analytical Processing) aplikácie alebo dolovanie dát (Data Mining).

Enterprice Resource Planning

Pre riešenie skupiny prevádzkových úloh IS podniku ponúka naša spoločnosť informačný systém OLS ( Obchodno logistický systém ).

Popis

Informačný systém OLS predstavuje komplexný nástroj na riadenie logistického a výrobného reťazca podniku. Logistický reťazec plynulo sleduje materiálový tok v podniku od odbytu, cez plánovanie a nákup materiálu, jeho transformáciu vo výrobe až po expedíciu hotových výrobkov. Je realizovaný na báze Oracle technológií a vývojových nástrojov. Základné moduly systému sú realizované v architektúre klient - server.

Moduly

IS OLS pozostáva z nasledovných subsystémov :

...viac informácii


Intranet

Všeobecný popis

Intranet je v podstate informačný server vnútri organizácie, slúžiaci ako spoločný zdroj informácií. Podobne ako bežné webové lokality je postavený na internetových technológiách s tým rozdielom, že má iné ciele a špecifiká a preto si jeho tvorba vyžaduje osobitný prístup. Jedným z výsledných efektov dobre navrhnutého a zrealizovaného intranetu je zjednodušenie a zefektívnenie získavania informácií, zdieľanie vedomostí, schopnosť rýchlejšieho rozhodovania a zvýšenie produktivity práce. Vzhľadom na svoju povahu sa intranet používa najmä na:
 • zdieľanie a distribuovanie informácií v rámci organizácie ( informácie týkajúce sa celej organizácie, prehľady, príručky, študijné materiály, cenníky..)
 • informácie jednotlivých organizačných jednotiek ( zápisnice z porád, plány projektov, obchodné výsledky...)
 • pred pripravené dotazy z databáz
 • vnútroorganizačnú komunikáciu ( diskusné fóra, priama komunikácia v skupine, návrhy a pripomienky...)
 • distribuované vykonávanie funkcií ( modifikovanie adresárov, zoznamov, informácií o zamestnancoch...)
 • podpora pre fázové spracovávanie úloh - Workflow ( plánovanie dovoleniek zamestnancom a ich schvaľovanie nadriadeným, postupné vypĺňanie administratívnych formulárov zodpovednými pracovníkmi, tvorba komplexných prehľadov...)

...viac informácii


DWH & Business Intelligence

Koncept dátových skladov a multidimenzionálnych databáz predstavuje v architektúre podnikových IS samostatnú vrstvu, ktorá má za úlohu integrovať dáta z rôznych dátových zdrojov, transformovať ich a ukladať v štruktúrach, ktoré umožňujú ich efektívnu a rýchlu analýzu. Naša spoločnosť ponúka vývoj špecifických zákazníckych riešení z tejto oblasti na báze produktov Oracle. Databáza Oracle od verzie 9i Release2 obsahuje priamo v databázovom servery už kompletnú podporu pre OLAP a pre datamining. Výhoda integrácie je zrejmá. V klasickom riešení potrebujeme databázový server, OLAP server, server alebo engine pre datamining, nehovoriac o nutnosti presunu veľkého množstva údajov medzi týmito servermi.

...viac informácii


Riadenie nákladov a kalkulácie

Znižovať náklady a popritom zachovať alebo zlepšovať kvalitu vlastných výrobkov a služieb musí byť základnou stratégiou v podniku, ktorý chce prežiť v trhovom prostredí. Riadenie nákladov odpovedá na otázku ako a kde je možné znižovať náklady. Existuje veľa metodík na riadenie nákladov firmy, pričom rozdiel medzi nimi spočíva v spôsobe kalkulácie nákladov. Najznámejšou metódou na riadenie nákladov je tradičný nákladový systém (Traditional Cost Accounting - TCA). Okrem neho sú používané ( u nás zatiaľ menej rozšírené ) kalkulácie nákladov prostredníctvom aktivít (Activity Based Costing - ABC) a analýze hodnoty procesov (Process Value Analysis - PVA). Bez ohľadu na zvolenú kalkulačnú metodiku je, podľa nášho názoru, koncept a nástroje DWH & BI vhodným riešením pre budovanie komplexného kalkulačného systému podniku. Tejto oblasti sa v našej spoločnosti dlhodobo venujeme a svoje riešenia opierame o dobré teoretické znalosti a konkrétne praktické skúsenosti z riešených projektov.
Prvotnou podmienkou účinného riadenia nákladov je zabezpečiť v IS podrobné členenie nákladov do rovnorodých skupín. Členenie nákladov musí byť vyvolané účelovou potrebou - vzťahom k riešeniu konkrétnych rozhodovacích úloh. To ale znamená potrebu k faktu "náklad" evidovať viacero dimenzií (klasifikačných premenných), ktoré ho komplexne popisujú a v prípade potreby poskytnú na náklady rôzne pohľady. Základné hľadiská pre členenie nákladov obyčajne sú:
 • Druhové hľadisko
 • Zodpovednostné hľadisko
 • Účelové hľadisko
Každé z týchto hľadísk je schopné zodpovedať rozdielnu otázku o nákladoch t.j.:
 • čo bolo spotrebované
 • kto to spotreboval
 • na čo to spotreboval
Kalkulácia nákladov predstavuje prepočet nákladov vztiahnutý na konkrétnu, väčšinou naturálne vyjadrenú, jednotku výkonu. Samotná metóda kalkulácie predstavuje spôsob stanovenia predpokladanej výšky (plánovaná), resp. následného zistenia skutočnej výšky nákladov ( výsledná kalkulácia ) na konkrétny výkon. Zo svojej podstaty je to väčšinou systém mnohých vzájomne skĺbených prepočtov, ktoré sú obsahovo prepojené najmä na účtovníctvo, plánovanie a rozpočty prípadne ďalšie systémy pre prípravu výrobných dát (stanovenie noriem spotreby materiálov a práce). To ale v praxi znamená :
 • integrovať informácie z rôznych dátových zdrojov a
 • vyhodnocovať tieto informácie z rôznych pohľadov ( podľa aktuálnej rozhodovacej úlohy, ktorá má byť riešená )
Copyright © Softprojekt Consulting